Netekto darbingumo (invalidumo) pensija

Netekto darbingumo (invalidumo) pensija

Netekto darbingumo pensijos skiriamos ir mokamos remiantis 1994 m. liepos 18 d. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu (Žin., 1994, Nr.59-1153; 2005, Nr.71-2555) bei Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr.1156 patvirtintais Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais (Žin., 1994, Nr.91-1781; 2005, Nr.83-3066). Šie teisės aktai įsigaliojo nuo 1995 m. sausio 1 d., tačiau netekto darbingumo pensijos skiriamos nuo 2005 m. liepos 1 d. Iki šios datos buvo skiriamos invalidumo pensijos.

Netekto darbingumo pensijos skyrimas

Netekto darbingumo pensija skiriama, kai asmuo atitinka šias sąlygas:

 • yra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas;
 • yra Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (toliau – NDNT) pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu;
 • turi minimalų valstybinio socialinio pensijų draudimo (darbo) stažą netekto darbingumo pensijai.

Pastaba. Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys užsienyje, turi teisę gauti netekto darbingumo pensiją Lietuvoje, kai tai nustatyta tarptautinėmis sutartimis arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Užsienyje gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra įgiję socialinio pensijų draudimo stažo Lietuvoje, turi teisę gauti netekto darbingumo pensiją Lietuvoje, jei tai nustatyta Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse.

Žinotina. Nedarbingu laikomas asmuo, kurį NDNT pripažįsta netekusiu 75 – 100 procentų darbingumo (t.y. jam nustatoma 0 – 25 procentų darbingumo).

Iš dalies darbingu laikomas asmuo, kurį NDNT pripažįsta netekusiu 45 – 70 procentų darbingumo (t.y. jam nustatoma 30 – 55 procentų darbingumo).

Jei NDNT asmenį pripažįsta netekusiu 0 – 40 procentų darbingumo (t.y. jam nustatoma 60 – 100 procentų darbingumo), asmuo laikomas darbingu ir teisės gauti netekto darbingumo pensiją jis neturi.

Stažas, kurio reikia netekto darbingumo pensijai gauti

Minimalaus ir būtinojo valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo reikalavimai nustatomi pagal nedarbingo ar iš dalies darbingo asmens amžių pripažinimo nedarbingu ar iš dalies darbingu dieną, t. y. kuo vyresnis toks asmuo, tuo daugiau stažo yra reikalaujama.

Jei asmuo turi minimalų stažą, bet neturi būtinojo, jam bus skiriama ne viso dydžio netekto darbingumo pensija, kitaip tariant – „dalinė“ pensija.

BŪTINASIS STAŽAS NETEKTO DARBINGUMO PENSIJAI GAUTI

Amžius Minimalus stažas Būtinasis stažas
Iki 22 2 mėn. 1 m.
22 4 mėn. 1 m.
23 6 mėn. 1 m.
24 8 mėn. 1 m. 4 mėn.
25 10 mėn. 1 m. 8 mėn.
26 1 m. 2 m.
27 1 m. 2 mėn. 2 m. 4 mėn.
28 1 m. 4 mėn. 2 m. 8 mėn.
29 1 m. 6 mėn. 3 m.
30 1 m. 8 mėn. 3 m. 4 mėn.
31 1 m. 10 mėn. 3 m. 8 mėn.
32 2 m. 4 m.
33 2 m. 2 mėn. 4 m. 4 mėn.
34 2 m. 4 mėn. 4 m. 8 mėn.
35 2 m. 6 mėn. 5 m.
36 2 m. 8 mėn. 5 m. 4 mėn.
37 2 m. 10 mėn. 5 m. 8 mėn.
38 3 m. 6 m.
39 3 m. 6 mėn. 7 m.
40 4 m. 8 m.
41 4 m. 6 mėn. 9 m.
42 5 m. 10 m.
43 5 m. 6 mėn. 11 m.
44 6 m. 12 m.
45 6 m. 6 mėn. 13 m.
46 7 m. 14 m.
47 7 m. 6 mėn. 15 m.
48 8 m. 16 m.
49 8 m. 6 mėn. 17 m.
50 9 m. 18 m.
51 9 m. 6 mėn. 19 m.
52 10 m. 20 m.
53 10 m. 6 mėn. 21 m.
54 11 m. 22 m.
55 11 m. 6 mėn. 23 m.
56 12 m. 24 m.
57 12 m. 6 mėn. 25 m.
58 13 m. 26 m.
59 13 m. 6 mėn. 27 m.
60 14 m. 28 m.
61 14 m. 6 mėn. 29 m.
62 15 m. 30 m.
63 15 m. 30 m.
64 15 m. 30 m.
65 15 m. 30 m.

Netekto darbingumo pensijos apskaičiavimas

Netekto darbingumo pensiją sudaro:

 • pagrindinė dalis,
 • papildoma dalis,
 • priedas už stažo metus (šio priedo dydis apskaičiuojamas dauginant 3 procentus socialinio draudimo bazinės pensijos iš kiekvienų pilnų socialinio draudimo stažo metų, viršijančių 30 metų, skaičiaus).

Jeigu asmuo turi būtinąjį stažą, pagrindinė netekto darbingumo pensijos dalis:

 • asmenims, netekusiems 75 – 100 procentų darbingumo yra 150 proc. bazinės pensijos;
 • asmenims, netekusiems 60 – 70 procentų darbingumo yra 110 proc. bazinės pensijos.

Jeigu asmuo turi minimalų stažą, bet neturi būtinojo, jo netekto darbingumo pensijos pagrindinė dalis yra proporcingai mažesnė.

Asmenims, netekusiems 45-55 procentų darbingumo, netekto darbingumo pensija apskaičiuojama taip kaip asmenims, netekusiems 60-70 procentų darbingumo, o po to mažinama 50 procentų.

Papildoma netekto darbingumo pensijos dalis apskaičiuojama pagal tokią formulę:

0,005 x s x k x D + 0,005 x S x K x D

Šioje formulėje:

s – stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu iki 1993 m. gruodžio 31 d.;

k – asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas, t.y. per 5 paeiliui einančius palankiausius metus iš laikotarpio nuo 1984 m. sausio 1 d. iki 1993 m. gruodžio 31 d. turėto uždarbio santykis su tų pačių metų vidutiniu uždarbiu Lietuvoje;

S – stažas, įgytas po 1994 m. sausio 1 d. dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu;

K – asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas, apskaičiuotas pagal draudžiamąsias pajamas, turėtas nuo 1994 m. sausio 1 d.

D – Vyriausybės patvirtintos einamųjų metų draudžiamosios pajamos, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama pensija.

Pastaba. Asmenims, netekusiems 45-55 procentų darbingumo, pensijos papildoma dalis, apskaičiuota pagal šią formulę, yra mažinama 50 procentų.

Pastaba. Asmenims, netekusiems 45-55 procentų darbingumo, nurodyta tvarka apskaičiuotas priedas už stažo metus mažinamas 50 procentų.

Pensijos gavėjo prašymu, netekto darbingumo pensija gali būti paskirta iš naujo pagal naujus stažo ir pajamų duomenis, kai jis įgyja papildomą, ne mažesnį kaip vienų metų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą dirbdamas pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu .

Jeigu netekto darbingumo pensijos gavėjas, kuriam buvo paskirta pensija turint minimalų, bet neturint būtinojo stažo, po pensijos paskyrimo dirbdamas pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu arba dirbdamas savarankiškai įgyja būtinąjį stažą, jo prašymu senatvės pensija jam gali būti skiriama iš naujo, nepaisant to, kad po pensijos paskyrimo jo įgytas valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas buvo mažesnis kaip vieni metai.

Reikalingi dokumentai netekto darbingumo pensijai gauti

Netekto darbingumo pensija skiriama ir mokama nuo teisės ją gauti atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų pensijai skirti pateikimo teritoriniam „Sodros“ skyriui dienos. Šiai pensijai paskirti reikalingi šie dokumentai:

 • NDNT išduota darbingumo lygio pažyma (invalidumo pažymėjimas, išduotas iki 2005 m. liepos 1 d. Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos);
 • asmens dokumentą – LR ar ES valstybės narės piliečio pasą,asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
 • dokumentai, įrodantys Jūsų stažą, įgytą iki 1993 m. gruodžio 31 d. (darbo knygelė, stažo pažymėjimai, išduoti buvusių darboviečių ar archyvų, ir kt.);
 • dokumentai, įrodantys Jūsų uždarbį, turėtą 1984 m. sausio 1 d. – 1993 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu (nuo 1991 m. sausio 1 d. turi būti nurodytas kiekvieno mėnesio uždarbis, o už 1984 – 1990 m. turi būti nurodytos metinės uždarbio sumos), o jei 1994 m. gavote ligos pašalpą – ir apie 1994 m. turėtą uždarbį.

Netekto darbingumo pensijos mokėjimas

Pensija mokama pagal nuolatinę arba faktinę gyvenamąją vietą.

Pensija gali būti pervedama į gavėjo sąskaitas kredito įstaigose arba pristatoma į namus.

Lietuvoje paskirtos netekto darbingumo pensijos mokėjimas į kitą valstybę gyventi išvykusiems šios pensijos gavėjams

Jei netekto darbingumo pensijos gavėjas išvyksta gyventi į valstybę, su kuria Lietuva nėra sudariusi tarptautinės sutarties, Lietuvoje paskirta netekto darbingumo pensija mokama, jei:

 • pensijos gavėjas ne mažesnį nei jam nustatytą minimalų stažą netekto darbingumo pensijai yra įgijęs dirbdamas Lietuvos įmonėse, įstaigose ar organizacijose;
 • pensijos gavėjas yra reabilituotas politinis kalinys ar tremtinys, įgijęs dalį stažo kalinimo metu ar tremtyje.

Jei netekto darbingumo pensijos gavėjas neatitinka nė vienos iš šių dviejų sąlygų, netekto darbingumo pensija jam išmokama už 6 mėnesius į priekį (išvykimo mėnesio dydžio) ir toliau nebemokama.

Jei netekto darbingumo pensijos gavėjas išvyksta gyventi į Europos Sąjungos valstybę narę, Europos ekonominės erdvės valstybę ar Šveicariją, vadovaujantis Europos Tarybos reglamentų Nr.1408/71/EEB bei Nr.574/72/EEB nuostatomis (šie reglamentai Lietuvoje įsigaliojo nuo 2004-05-01, Lietuvai tapus Europos Sąjungos valstybe nare), Lietuvoje paskirtosios netekto darbingumo pensijos mokėjimas jam bus tęsiamas.

Jei netekto darbingumo pensijos gavėjas išvyksta gyventi į valstybę, su kuria Lietuva yra sudariusi dvišalę tarptautinę sutartį dėl pensijų mokėjimo, netekto darbingumo pensija jam mokama taip, kaip nustatyta toje sutartyje. Lietuva yra sudariusi dvišales tarptautines sutartis dėl pensijų mokėjimo su šiomis valstybėmis:

 • su Ukraina, Baltarusija, Kanada – pagal sutartis su šiomis valstybėmis, pensininkui persikėlus gyventi iš vienos sutarties valstybės į kitą, pensijos mokėjimą tęsia pensiją paskyrusi valstybė. Taigi jei Lietuvoje paskirtos pensijos gavėjas išvyksta gyventi į Ukrainą, Baltarusiją ar Kanadą, jam bus tęsiamas Lietuvoje paskirtos pensijos mokėjimas,
 • su Rusijos Federacija – pagal sutartį su šia valstybe, pensininkui persikėlus gyventi iš vienos sutarties valstybės į kitą, pensiją jam skiria ir moka valstybė, kurios teritorijoje jis gyvena. Taigi jei Lietuvoje paskirtos pensijos gavėjas išvyksta gyventi į Rusiją, Lietuvoje paskirtos pensijos mokėjimas jam bus nutrauktas, o pensiją skirs ir mokės Rusija pagal savo teisės aktus.

Dėl netekto darbingumo pensijos skyrimo ir dokumentų pateikimo tvarkos kreiptis į pasirinktą Fondo valdybos teritorinį skyrių.

Daugiau informacijos: www.sodra.lt 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai