Mokslininkų pensija

Mokslininkų pensija

Teisę gauti mokslininkų pensiją turi nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys, kuriems suteiktas ar nostrifikuotas mokslo laipsnis ar pedagoginis mokslo vardas ir kurie:
  • sukako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių arba yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I ar II gr. invalidais);
  • turi ne mažesnį kaip 10 metų daktaro ar habilituoto daktaro stažą;
Pensija neskiriama, o paskirtoji nemokama tol, kol mokslininkas turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos; arba jei jie gauna ligos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės), profesinės reabilitacijos pašalpas ar nedarbo socialinio draudimo išmokas.
Daktaro stažą sudaro mokslinio darbo Lietuvos Respublikos valstybinėse mokslo ir studijų institucijose laikas nuo daktaro laipsnio arba docento pedagoginio mokslo vardo suteikimo dienos. Tiems, kuriems nostrifikuotas mokslų kandidato laipsnis – nuo mokslų kandidato laipsnio suteikimo dienos.
Habilituoto daktaro stažą sudaro mokslinis darbas Lietuvos Respublikos valstybinėse mokslo ir studijų institucijose nuo habilituoto daktaro laipsnio ar profesoriaus pedagoginio mokslo vardo suteikimo dienos. Tiems, kuriems nostrifikuotas mokslų daktaro laipsnis, daktaro stažas skaičiuojamas nuo mokslų kandidato laipsnio suteikimo dienos, o habilituoto daktaro stažas – nuo mokslų daktaro laipsnio suteikimo dienos, bet abiem atvejais mokslininko stažas, už kurį skiriama pensija, skaičiuojamas ne ilgiau negu tam asmeniui sukaks 65 metai.
Valstybinių mokslo ir studijų institucijų, kuriose mokslininko darbas įskaitomas į daktaro ar habilituoto daktaro stažą, sąrašą tvirtina Švietimo ir mokslo ministerija.
Nuo 1999 sausio 1 d. į mokslinio darbo stažą taip pat įskaitomas:
  • mokslinio darbo laikas buvusios Sovietų Sąjungos sąjunginio ir respublikinio pavaldumo valstybinėse mokslo ir studijų institucijose dirbusiems politiniams kaliniams ir tremtiniams, turintiems Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • mokslinio darbo laikas mokslininkams, kurie vykdė iš valstybės biudžeto finansuojamas mokslo programas.
Šiuos mokslinio darbo laikotarpius nustato Mokslinio darbo stažo nustatymo komisija prie Švietimo ir mokslo ministerijos ir išduoda mokslinio darbo stažą patvirtinančius dokumentus pensijai skirti.
Mokslininkų pensijos skiriamos šių dydžių:
  • už kiekvienus daktaro stažo metus – 10 procentų valstybinių pensijų bazės;
  • už kiekvienus habilituoto daktaro stažo metus – papildomai 5 procentai valstybinių pensijų bazės. (Nuo 2008 m. sausio 1 d. valstybinių pensijų bazė – 200  Lt).

Daugiau informacijos: www.sodra.lt

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai