Išankstinė pensija

Išankstinė pensija

Išankstinės senatvės pensijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis 2003 m. lapkričio 18 d. Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymu, kuris įsigaliojo nuo 2004 m. liepos 1 d. Skiriant ir mokant išankstines senatvės pensijas taip pat vadovaujamasi 1994 m. liepos 18 d. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu bei Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 patvirtintais Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais.

Išankstinė senatvės pensija skiriama nuolatiniam Lietuvos Respublikos gyventojui, kuris kreipimosi dėl išankstinės pensijos dieną atitinka visas šias sąlygas:

 • iki senatvės pensijos amžiaus jam likę ne daugiau kaip 5 metai (senatvės pensijos amžius vyrams yra 62 metai 6 mėnesiai, moterims – 60 metų);
 • turi ne mažesnį nei 30 metų socialinio pensijų draudimo stažą

(išskyrus motinas, pagimdžiusias ir išauginusias iki aštuonerių metų 5 ir daugiau vaikų, bei asmenis, ne mažiau kaip 15 metų slaugiusius namuose savo neįgalius (invalidus) vaikus ar vaikus, pripažintus netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų), arba ne mažiau kaip 15 metų slaugiusius neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (visiškos negalios invalidus) – šiems asmenims pakanka turėti 15 metų stažą);

 • paskutinius 12 mėnesių iki kreipimosi dėl išankstinės pensijos jis buvo registruotas bedarbiu Lietuvos darbo biržos teritorinėje darbo biržoje

(išskyrus asmenis, kurie iki kreipimosi dėl išankstinės senatvės pensijos teisės aktų nustatyta tvarka buvo pripažinti nedarbingais – tokiems asmenims išankstinė senatvės pensija skiriama, jeigu jie buvo nepertraukiamai registruoti bedarbiais paskutinius 12 mėnesių iki pripažinimo nedarbingais ir jeigu jie, tapę darbingais, vėl užsiregistravo ir yra registruoti bedarbiais iki pat kreipimosi dėl išankstinės pensijos dienos);

 • negauna kitų pensijų (socialinio draudimo, valstybinių, šalpos, užsienio valstybių), nuolatinių pensinio pobūdžio išmokų už darbo pobūdį (signataro rentos, artistų rentos, kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas ir pan.), negauna pensijų išmokų pagal Pensijų kaupimo ir Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymus, netekto darbingumo periodinės kompensacijos, šalpos kompensacijos, nedarbo socialinio draudimo išmokos ar priešpensinės bedarbio išmokos;
 • nedirba nei pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, nei savarankiškai, (t. y. neturi verslo liudijimo, nėra individualios įmonės savininkas, advokatas ar jo padėjėjas, notaras ir pan.), taip pat nėra ūkininkas ar jo partneris.

Išankstinės senatvės pensijos skyrimo ir mokėjimo terminai

Išankstinė senatvės pensija skiriama nuo dienos, kurią turintis teisę gauti šią pensiją asmuo kreipėsi dėl jos paskyrimo, pateikdamas prašymą bei visus pensijai paskirti reikalingus dokumentus, ir mokama iki senatvės pensijos amžiaus sukakties. Nuo kreipimosi dienos ši pensija skiriama ir tais atvejais, kai visi reikalingi jai paskirti dokumentai pateikiami ne vėliau nei per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos. Jeigu šie dokumentai pateikiami vėliau nei per 2 mėnesius, išankstinė senatvės pensija skiriama nuo dienos, kurią gautas paskutinis pensijai paskirti reikalingas dokumentas.

Išankstinės senatvės pensijos mokėjimas nutraukiamas:

 • asmeniui sukakus senatvės pensijos amžių – nuo senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos;
 • asmeniui paskyrus kitą pensiją ar išmoką – nuo kitos pensijos ar išmokos paskyrimo dienos;
 • asmeniui išvykus gyventi į užsienį (jeigu tarptautinėse sutartyse nenumatyta kitaip) – nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį asmuo išvyko nuolat gyventi į užsienį, pirmos dienos.

Be to, išankstinės senatvės pensijos mokėjimas sustabdomas, kai jos gavėjas įsidarbina pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu arba pradeda savarankišką darbą (įsigyja verslo liudijimą, tampa ūkininku, individualios įmonės savininku, advokatu ar jo patarėju, notaru ir pan.).

Žinotina: Valstybinių socialinio draudimo pensijų išankstinio mokėjimo įstatymas įpareigoja išankstinės senatvės pensijos gavėją teritoriniam „Sodros“ skyriui, kuris jam moka pensiją, per 10 dienų pranešti apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos dydžiui ar mokėjimui. Taigi teritoriniam „Sodros“ skyriui išankstinės senatvės pensijos gavėjas turi pranešti:

 • apie išvykimą gyventi į užsienį;
 • apie kitos pensijos ar išmokos paskyrimą;
 • apie įsidarbinimą pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu arba savarankišką darbą (verslo liudijimo įsigijimą, tapimą ūkininku, individualios įmonės savininku, advokatu ar jo patarėju, notaru ir pan.).

Senatvės pensijos apskaičiavimas asmeniui, kuris prieš sukankant senatvės pensijos amžiui gavo išankstinę senatvės pensiją

Kai asmuo, kuris yra gavęs išankstinę senatvės pensiją, sukanka senatvės pensijos amžių, jam skiriama senatvės pensija, kuri yra mažinama po 0,4 procento už kiekvieną mėnesį, kurį asmuo gavo išankstinę senatvės pensiją.

Pavyzdžiui, asmeniui, gavusiam išankstinę senatvės pensiją 50 mėnesių, paskirtoji senatvės pensija bus sumažinta 20 proc. (0,4 x 50), gavusiam 12 mėnesių – 4,8 proc. (0,4 x 12) ir t. t.

Reikalingi dokumentai išankstinei senatvės pensijai gauti

Kreipdamasis dėl išankstinės senatvės pensijos skyrimo, teritoriniam „Sodros“ skyriui asmuo turi pateikti:

 • asmens dokumentą – LR ar ES valstybės narės piliečio pasą,asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
 • dokumentus, įrodančius socialinio pensijų draudimo stažą, įgytą iki 1993 m. gruodžio 31d. (darbo knygelę, stažo pažymėjimus, išduotus buvusių darboviečių ar archyvų, ir kt.);
 • dokumentus, įrodančius uždarbį, turėtą 1984 m. sausio 1 d. – 1993 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu (1991 m. sausio 1 d. – 1993 m. gruodžio 31 d. laikotarpio kiekvieno mėnesio uždarbis turi būti nurodytas atskirai);
 • darbo biržos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad asmuo paskutinius 12 mėnesių iki kreipimosi dėl išankstinės senatvės pensijos skyrimo (arba iki asmens pripažinimo nedarbingu) buvo registruotas ir tebėra registruotas bedarbiu.

Jeigu dėl išankstinės pensijos kreipiasi motina, kuri yra išauginusi iki aštuonerių metų 5 ir daugiau vaikų, neturinti 30 metų socialinio pensijų draudimo stažo, papildomai ji turi pateikti vaikų gimimo liudijimus.

Jeigu dėl išankstinės senatvės pensijos kreipiasi asmuo, kuris ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose savo neįgalius (invalidus) vaikus ar vaikus, pripažintus netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (I ar II grupės invalidu nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų), arba neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (visiškos negalios invalidus), neturintis 30 metų socialinio pensijų draudimo stažo, papildomai jis turi pateikti:

 • slaugyto namuose vaiko gimimo liudijimą (jei dėl išankstinės pensijos kreipiasi vienas iš neįgaliojo tėvų);
 • dokumentą, patvirtinantį globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju (jei dėl išankstinės senatvės pensijos kreipiasi asmuo, ne mažiau kaip 15 metų slaugęs neįgalųjį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (visiškos negalios invalidą);
 • sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos ir (ar) Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (iki 2005 m. liepos 1 d. – Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos) išduotą pažymėjimą, patvirtinantį, kuriuo laikotarpiu asmuo buvo pripažintas neįgaliu asmeniu (jeigu tokių duomenų nėra teritoriniame „Sodros“ skyriuje).

Išankstinės senatvės pensijos mokėjimas

Išankstinė senatvės pensija mokama pagal nuolatinę arba faktinę gyvenamąją vietą.

Pensija gali būti pervedama į gavėjo sąskaitas kredito įstaigose arba pristatoma į namus.

Išankstinė senatvės pensija mokama už praėjusį mėnesį.

Dėl išankstinės senatvės pensijos skyrimo galite kreiptis į savo gyvenamosios vietos „Sodros“ skyrių.

Daugiau informacijos: www.sodra.lt 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai