Tėvystės pašalpa

Tėvystės pašalpa

Tėvystės pašalpa skiriama ir mokama už tėvystės atostogų laikotarpį.

Teisę gauti tėvystės pašalpą turi tėvas. Tėvystės pašalpa skiriama, jeigu:

 • esate draudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu;
 • Jums suteiktos tėvystės atostogos (bet ne ilgiau kaip iki vaikui sukaks vienas mėnuo) (išskyrus dirbančius tik pagal autorines, sporto, atlikėjo veiklos sutartis ir savarankiškai dirbančius asmenis, kuriems tokios atostogos nesuteikiamos**);
 • iki pirmosios tėvystės atostogų dienos turite ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą.
 • arba neįgijote nustatyto ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, nes:
  • esate iki 26 metų amžiaus ir nurodytu laikotarpiu mokėtės nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų, profesinių, bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose ir pertrauka nuo mokslo pabaigos (pagal mokslo baigimą įrodantį dokumentą) iki tapote apdraustuoju, neviršija 3 mėnesių;
  • nurodytu laikotarpiu buvote pareigūnu ar statutiniu valstybės tarnautoju, ir pertrauka nuo tarnybos pabaigos iki tapote apdraustuoju neviršija 3 mėnesių.
 • kreipėtės į „Sodros“ teritorinį skyrių ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo tėvystės atostogų pabaigos.

**Asmenims, kurie dirba pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis, tėvystės pašalpa mokama vieną mėnesį nuo vaiko gimimo, jeigu vaiko tėvas neturi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos. Šie asmenys, pateikę vaiko gimimo liudijimą, prilyginami asmenims, kuriems suteiktos tėvystės atostogos. Jiems tėvystės atostogų pradžia laikoma vaiko gimimo diena. Apie pašalpos skyrimą asmenims, kurie dirba pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis ir savarankiškai dirbantiems asmenims skaityti šio skyriaus pabaigoje.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą sudaro laikotarpiai, per kuriuos mokamos ar turėjo būti mokamos socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui, taip pat per kuriuos apdraustasis asmuo gavo socialinio draudimo ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas), profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpas, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pašalpas, taip pat nedarbo socialinio draudimo išmokas.

Tais atvejais, kai Jūs neturite reikiamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, nes prieš tai buvote išleistas vaiko priežiūros atostogų, ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas Jums skaičiuojamas iš 12 mėnesių laikotarpio, buvusio prieš pastarąsias atostogas.

Atkreipiame dėmesį, kad į ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą taip pat įskaitomi darbo Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės valstybėse laikotarpiai, kurie patvirtinami šių valstybių kompetentingų įstaigų išduota E 104 formos pažyma.

Tėvystės pašalpos apskaičiavimas ir mokėjimas

Tėvystės pašalpos dydis – 100 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Kompensuojamasis uždarbis tėvystės pašalpai apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Registras) duomenis ir/ar darboviečių pateiktas pažymas*.

Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas tėvystės pašalpų dydis, yra apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per 12 kalendorinių mėnesių, buvusių prieš tėvystės atostogų pradžios mėnesį.

Nuo 2010-07-01 kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas pašalpos dydis, bus apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš tėvystės atostogų pradžios mėnesį.

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis nuo 2010-07-01 yra 4 dydžių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų suma (1170×4=4680 Lt).

Asmens draudžiamosios pajamos – visos asmens pajamos, nuo kurių buvo mokamos ar turėjo būti mokamos socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui, apdraustajam priskaičiuotos ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas), profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pašalpos, taip pat nedarbo socialinio draudimo išmokos.

Minimalus mėnesio kompensuojamasis uždarbis – trečdalis einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojančių tėvystės atostogų pradžios mėnesį. Maksimalus mėnesio kompensuojamasis uždarbis – einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojančių tėvystės atostogų pradžios mėnesį, 5 dydžių suma.

Tėvystės pašalpa per mėnesį negali būti mažesnė kaip trečdalis ir didesnė kaip 5 dydžių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojančių tėvystės atostogų pradžios mėnesį, suma.

Tėvystės pašalpa mokama tėvystės atostogų laikotarpiu (nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukanka vienas mėnuo) už darbo dienas. Jeigu apdraustasis pasinaudoja ne visomis tėvystės atostogomis, o tik dalimi, tėvystės pašalpa mokama už šią atostogų dalį, bet ne ilgiau kaip iki vaikui sukanka vienas mėnuo. Tėvystės pašalpa išmokama pasibaigus tėvystės atostogoms (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas).

Tėvystės atostogų metu tėvui, gaunančiam tėvystės pašalpą, motinystės (tėvystės) pašalpa nemokama.

Kreipiantis dėl tėvystės pašalpos skyrimo pasirinktam „Sodros“ teritoriniam skyriui reikia pateikti:

 • prašymą skirti pašalpą (gali būti pildomas atėjus į „Sodros“ teritorinį skyrių, parsisiunčiamas iš „Sodros“ interneto svetainės arba pateikiamas per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą.
 • įsakymo (potvarkio) dėl tėvystės atostogų suteikimo nuorašą (išskyrus tik pagal autorines, sporto, atlikėjo veiklos sutartis ar savarankiškai dirbančius asmenis, kuriems tokios atostogos nesuteikiamos);
 • vaiko gimimo liudijimą arba vaiko gimimo pažymėjimą su santuokos liudijimu;
 • prašymo dėl neapmokestinamųjų pajamų dydžio (NPD) taikymo kopiją – jeigu pašalpa mokama už visą kalendorinį mėnesį arba apdraustojo mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis arba lygus 470 Lt (tai patvirtina darbdavio pažyma apie apdraustojo paskutinio prieš tėvystės atostogų suteikimą mėnesio darbo užmokestį); kai pašalpa apskaičiuojama tik iš pajamų gautų pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis, NPD netaikomas, prašymo dėl NPD taikymo pildyti nereikia. duomenis apie Jūsų asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama tėvystės pašalpa;
 • mokslo dieniniame skyriuje baigimo datą įrodantį dokumentą (nesukakusiems 26 metų apdraustiesiems) arba pažymą apie pareigūno, profesinės karo tarnybos kario ar statutinio valstybės tarnautojo tarnybos pabaigą – jeigu kreipiasi neįgijęs reikalaujamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo apdraustasis asmuo;
 • *Darbdavio išduotą pažymą, kurioje turi būti nurodyta:
  • darbovietės pavadinimas,
  • apdraustojo vardas ir pavardė,
  • asmens kodas arba socialinio draudimo numeris,
  • priskaičiuotos draudžiamosios pajamos, pagal kurias apskaičiuojamas kompensuojamasis uždarbis (apie kurias duomenų draudėjai dar nėra pateikę),
  • taip pat turi būti nurodytos draudžiamosios pajamos tų mėnesių, kurie patenka į kompensuojamojo uždarbio skaičiavimo laikotarpį, tačiau Registre tų mėnesių pajamos nurodytos bendroje ketvirčio pajamų sumoje.
 • Dokumentai, patvirtinantys atitinkamą civilinės būklės aktą (gimimo, santuokos liudijimą) reikia pateikti tik tuo atveju, jeigu šiuose dokumentuose nurodytų duomenų nebus Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

Tėvystės pašalpos asmenims, dirbantiems pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis bei savarankiškai dirbantiems asmenims.

Asmenys, kurie dirba pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis, taip pat savarankiškai dirbantys asmenys (išskyrus asmenis, dirbančius pagal verslo liudijimus) nuo 2009-01-01 yra draudžiami motinystės, tėvystės bei motinystės (tėvystės) pašalpoms gauti.

Asmenims, kurie dirba pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis, taip pat savarankiškai dirbantiems asmenims (išskyrus asmenis, dirbančius pagal verslo liudijimus) tėvystės pašalpa mokama vieną mėnesį nuo vaiko gimimo, jeigu vaiko tėvas neturi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos. Šie asmenys, pateikę vaiko gimimo liudijimą, prilyginami asmenims, kuriems suteiktos tėvystės atostogos. Jiems tėvystės atostogų pradžia laikoma vaiko gimimo diena.

Šie asmenys turės teisę gauti pašalpą, jeigu pirmajai vaiko priežiūros atostogų dienai turi ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą.

Laikoma, kad šie asmenys yra įgiję ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą tėvystės pašalpai gauti, jei iki tėvystės atostogų pradžios (iki vaiko gimimo dienos) Laikoma, kad šie asmenys yra įgiję ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą motinystės (tėvystės) pašalpai gauti, jei iki vaiko priežiūros atostogų pradžios už juos buvo sumokėtos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos nuo ne mažesnės negu 12 MMA dydžio draudžiamųjų pajamų sumos per paskutinius 24 mėnesius.

Šie asmenys laikomi apdraustaisiais nuo socialinio draudimo pradžios datos iki draudiminio įvykio dienos, jei per šį laikotarpį buvo sumokėtos socialinio draudimo įmokos nuo pajamų sumos, ne mažesnės kaip šio laikotarpio MMA suma.

Asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, apdraustaisiais laikomi ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo socialinio draudimo pradžios datos.

Tėvystės pašalpos dydis 100 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio.

Pašalpa skaičiuojama pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per 12 kalendorinių mėnesių, buvusių prieš tėvystės atostogų pradžios mėnesį (šių asmenų tėvystės atostogų pradžia laikoma vaiko gimimo diena).

Nuo 2010-07-01 kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas pašalpos dydis, bus apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš tėvystės atostogų pradžios mėnesį.

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis nuo 2010-07-01 yra 4 dydžių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų suma (1170×4=4680 Lt).

Šiems asmenims tėvystės pašalpa mokama, jeigu jie neturi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos, t.y. turintiems draudžiamųjų pajamų pašalpa nemokama. Laikoma, kad jie turėjo pajamų visą mėnesį, jeigu įmokos sumokėtos nuo pajamų sumos, ne mažesnės nei MMA, priešingu atveju šių asmenų draudžiamųjų pajamų turėjimo laikotarpis laikomas proporcingai mažesniu. Ūkininkams pašalpa mokama neatsižvelgiant į draudžiamąsias pajamas.

Daugiau informacijos: www.sodra.lt 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai