Profesinės reabilitacijos pašalpa

Profesinės reabilitacijos pašalpa

Profesinės reabilitacijos pašalpos skiriamos ir mokamos turintiems teisę jas gauti apdraustiesiems asmenims, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) nustatė profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, jeigu šie asmenys dalyvauja profesinės reabilitacijos programoje.

Teisę gauti profesinės reabilitacijos pašalpą turi asmenys, kurie yra draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu, jeigu jie:

  • dalyvauja profesinės reabilitacijos programoje ir dėl to negauna darbo pajamų;
  • iki profesinės reabilitacijos programos pradžios turi ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą sudaro: laikotarpiai, per kuriuos mokamos ar turėjo būti mokamos socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui; ligos (įskaitant darbdavio mokamą pašalpą, už 2 pirmąsias ligos dienas), profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpų gavimo laikas; ligos pašalpų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų gavimo laikas; nedarbo socialinio draudimo išmokų gavimo laikas.

Jeigu apdraustojo asmens ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas kalendorinėmis dienomis, taikomas 30 kalendorinių dienų mėnuo.

Per kalendorinį mėnesį negali būti įskaityta daugiau kaip vienas ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo mėnuo.

Profesinės reabilitacijos pašalpos skyrimo pagrindas – NDNT sprendimas dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio ir Profesinės reabilitacijos pažymėjimas, išduotas remiantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintomis Profesinės reabilitacijos pažymėjimų davimo taisyklėmis. Todėl, kreipiantis dėl profesinės reabilitacijos pašalpos skyrimo, būtina pateikti Profesinės reabilitacijos pažymėjimą, kuriame profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga nurodo dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį.

Pašalpos mokėjimo laikotarpiai

  • Už dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį:
    • nuo pirmosios dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos;
    • kol asmuo taps darbingu, arba bus pripažintas nedarbingu, ar iš dalies darbingu.
  • Ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų.

Pašalpos mokėjimas sustabdomas arba nutraukiamas nuo tos dienos, kurią sustabdomas ar nutraukiamas asmens dalyvavimas profesinės reabilitacijos programoje. Sustabdytos ar nutrauktos profesinės reabilitacijos pašalpos mokėjimas atnaujinamas nuo tos dienos, kai asmuo toliau tęsia pradėtą profesinės reabilitacijos programą.

Pašalpos dydis ir mokėjimo tvarka

Profesinės reabilitacijos pašalpa, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų, yra lygi 85 procentams pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio.

Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas profesinės reabilitacijos pašalpos dydis, apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens užpraeitą kalendorinį ketvirtį prieš profesinės reabilitacijos programos pradžios mėnesį turėtas draudžiamąsias pajamas, t. y. pajamas, nuo kurių buvo mokamos arba turėjo būti mokamos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos, apdraustajam priskaičiuotos ligos (įskaitant darbdavio mokėtą pašalpą už 2 pirmąsias ligos dienas), profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos, ligos dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų pašalpos, nedarbo socialinio draudimo išmokos.

Pašalpos gavėjo vidutinis mėnesinis kompensuojamasis uždarbis pašalpoms skaičiuoti negali viršyti Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojusių profesinės reabilitacijos programos pradžios mėnesį, 4 dydžių sumos.

Profesinės reabilitacijos pašalpa per mėnesį negali būti mažesnė už profesinės reabilitacijos programos pradžios mėnesį galiojusią dviejų valstybinių socialinio draudimo bazinių pensijų sumą (720 Lt, bazinė pensija 360 Lt).

Kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas pagal Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis.

Pašalpa pervedama į pašalpos gavėjo asmeninę sąskaitą Lietuvos teritorijoje esančioje kredito įstaigoje.

Kreipimasis dėl pašalpos skyrimo

Pašalpos skiriamos apdraustojo asmens pasirinktame Fondo valdybos teritoriniame skyriuje.

Pašalpa skiriama, jeigu į pašalpos mokėtoją, t.y. Fondo valdybos teritorinį skyrių, kreipiamasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo profesinės reabilitacijos programos pabaigos ir mokamos ne daugiau kaip už 12 praeitų mėnesių, skaičiuojant nuo kreipimosi skirti pašalpą dienos.

Daugiau informacijos: www.sodra.lt 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai