motinystės (tėvystės) pašalpa

Motinystės (tėvystės) pašalpa

Teisę gauti motinystės (tėvystės) pašalpą turi vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, kuris:

 1. draudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu (už jį mokamos socialinio draudimo įmokos);
 2. suteiktos vaiko priežiūros atostogos, išskyrus kai asmuo atleistas iš darbo dėl įmonės, įstaigos ar organizacijos likvidavimo, bankroto ar pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai arba paskyrimo į pareigas terminui ar įgaliojimų laikui ir dėl to nesuteiktos šios atostogos, išskyrus dirbančius tik pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis ir savarankiškai dirbančius asmenis **;
 3. iki pirmos vaiko priežiūros atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą*.
 4. kreipėsi į „Sodros“ teritorinį skyrių ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo vaiko priežiūros atostogų pabaigos;

**Asmenys, kurie dirba pagal autorines sutartis, sporto, atlikėjo veiklos sutartis ir savarankiškai dirbantys asmenys, pateikę vaiko gimimo liudijimą, prilyginami asmenims, kuriems suteiktos vaiko priežiūros atostogos. Vaiko priežiūros atostogų pradžia laikoma kita po tėvystės atostogų ar nėštumo ir gimdymo atostogų diena.

* Stažo reikalavimas netaikomas:

 1. apdraustiesiems, kurie iki vaiko priežiūros atostogų pradžios dar nebuvo sukakę 26 metų ir iki šių atostogų pradžios neįgijo stažo dėl to, kad nurodytuoju laikotarpiu mokėsi nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų, profesinių, bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose ir pertrauka nuo mokslo pabaigos (pagal mokslo baigimą įrodantį dokumentą), kol jie tapo apdraustaisiais, neviršija 3 mėnesių. Šiuo atveju reikia pateikti mokslo dieniniame skyriuje baigimo datą įrodantį dokumentą (pvz., diplomą su priedu).
 2. apdraustiesiems, kurie iki vaiko priežiūros atostogų pradžios neįgijo stažo dėl to, kad nurodytuoju laikotarpiu buvo draudžiami kaip pareigūnai (statutiniai valstybės tarnautojai, pareigūnai – pvz., policininkai), ir pertrauka nuo jų statuso pasikeitimo iki kol jie tapo apdraustaisiais (išėjimo iš pareigūno tarnybos ir tapimo apdraustuoju ligos ir motinystės socialiniu draudimu) neviršija 3 mėnesių. Šiuo atveju reikia pateikti pažymą apie tarnybos pabaigą iš buvusios tarnybos.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą sudaro: laikotarpiai, per kuriuos buvo mokamos ar turėjo būti mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui; ligos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės), profesinės reabilitacijos pašalpų gavimo laikas; ligos pašalpų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų gavimo laikas; nedarbo socialinio draudimo išmokų gavimo laikas. Jeigu apdraustojo asmens ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas kalendorinėmis dienomis, taikomas 30 kalendorinių dienų mėnuo.

Per kalendorinį mėnesį negali būti įskaityta daugiau kaip vienas ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo mėnuo.

Pašalpos apskaičiavimas

Pašalpos dydis nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos iki vaikui sukaks 1 metai yra 100 procentų, o likusį laiką, iki vaikui sueis 2 metai, – 85 procentai asmens kompensuojamojo uždarbio.

Nuo 2010-07-01 motinystės (tėvystės) pašalpos dydis nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, kol iki vaikui sukaks 1 metai – 90 procentų, iki sukaks 2 metai – 75 procentai pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Kompensuojamasis uždarbis motinystės (tėvystės) pašalpai apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Registras) duomenis ir/ar darboviečių pateiktas pažymas*.

Motinystės (tėvystės) pašalpa skaičiuojama pagal per 12 kalendorinių mėnesių, buvusių prieš vaiko priežiūros atostogų pradžios mėnesį apdraustojo gautas draudžiamąsias pajamas.

Nuo 2010-07-01 kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas pašalpos dydis, bus apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš vaiko priežiūros atostogų pradžios mėnesį.

Asmens draudžiamosios pajamos – visos asmens pajamos, nuo kurių buvo mokamos ar turėjo būti mokamos socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui, apdraustajam priskaičiuotos ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas), profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pašalpos, taip pat nedarbo socialinio draudimo išmokos.

Motinystės (tėvystės) pašalpa per mėnesį negali būti mažesnė kaip trečdalis einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojančių vaiko priežiūros atostogų pradžios mėnesį. Nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos iki vaikui sukaks 1 metai motinystės (tėvystės) pašalpa per mėnesį negali būti didesnė kaip 100 procentų šių pajamų 5 dydžių sumos, o likusį laiką (iki vaikui sukaks 2 metai) – didesnė kaip 85 procentai šių pajamų 5 dydžių sumos.

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis nuo 2010-07-01 yra 4 dydžių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų suma (1170×4=4680 Lt).

Tuo atveju, kai apdraustajam gimsta du ir daugiau vaikų ir jis yra šių vaikų priežiūros atostogose, motinystės (tėvystės) pašalpa didinama atsižvelgiant į vienu metu gimusių vaikų skaičių (gimus dvynukams – 2 kartus, gimus trynukams – 3 kartus ir t.t.). Tačiau, jei dviejų vaikų priežiūrai vaiko priežiūros atostogos suteikiamos abiems tėvams atskiriems vaikams prižiūrėti – motinystės (tėvystės) pašalpa mokama kiekvienam iš tėvų bendra tvarka, t.y. nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, kol vaikui sueis 1 metai – 100 procentų, o kol vaikui sueis 2 metai – 85 procentai pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Jeigu gimė 3 ir daugiau vaikų ir priežiūros atostogos suteikiamos abiems tėvams, kiekvienam iš jų mokamos pašalpos dydis nustatomas pagal vaikų, kurių priežiūrai suteiktos atostogos, skaičių.

Jeigu apdraustasis, gaunantis motinystės (tėvystės) pašalpą, įgyja teisę gauti motinystės arba motinystės (tėvystės) pašalpą dėl kito vaiko gimimo, jam mokamos abi šios pašalpos. Motinystės (tėvystės) pašalpos mokamos neatsižvelgiant į tai, kurio vaiko priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos.

Motinystės (tėvystės) pašalpa apskaičiuojama pagal teisės į pašalpą atsiradimo metų vidutinį darbo dienų per mėnesį skaičių ir mokama už praėjusį mėnesį.

Jeigu apdraustasis, kuris buvo ar yra išleistas vaiko priežiūros atostogų, turi draudžiamųjų pajamų, kurių dydis mažesnis už motinystės (tėvystės) pašalpą, jam mokamas šios pašalpos ir jo atitinkamą mėnesį turėtų draudžiamųjų pajamų skirtumas.

Motinystės (tėvystės) pašalpos mokėjimas

Motinystės (tėvystės) pašalpa skiriama ir mokama:

 • vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu – nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos iki vaikui sukanka 2 metai;
 • jeigu motina negavo motinystės pašalpos už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį, motinystės (tėvystės) pašalpa skiriama asmeniui, turinčiam teisę gauti šią pašalpą, ir mokama nuo vaiko gimimo dienos;
 • kai moteriai, gaunančiai motinystės (tėvystės) pašalpą, suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos ir ji įgyja teisę gauti motinystės pašalpą už nėštumo ir gimdymo atostogas, jai mokamos abi šios pašalpos;
 • kai apdraustajam asmeniui, gaunančiam motinystės (tėvystės) pašalpą ir įgijusiam teisę gauti motinystės (tėvystės) pašalpą, jam mokamos abi šios pašalpos;
 • jeigu apdraustasis, kuris buvo ar yra išleistas vaiko priežiūros atostogų, turi draudžiamųjų pajamų, kurių dydis mažesnis už motinystės (tėvystės) pašalpą (bendrą šių pašalpų sumą), jam mokamas šios pašalpos (bendros šių pašalpų sumos) ir jo atitinkamą mėnesį turėtų draudžiamųjų pajamų skirtumas;
 • jeigu apdraustasis, esantis vaiko priežiūros atostogose, įsidarbina kitoje darbovietėje ir šioje darbovietėje jam suteikiamos vaiko priežiūros atostogos, motinystės (tėvystės) pašalpa už šį laikotarpį iš naujo neskiriama.
 • asmenims, turintiems draudžiamųjų pajamų, motinystės (tėvystės) pašalpa mokama įvertinant jų draudžiamąsias pajamas.

Pašalpos asmenims, dirbantiems pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis bei savarankiškai dirbantiems asmenims.

Asmenys, kurie dirba pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis, taip pat savarankiškai dirbantys asmenys (išskyrus asmenis, dirbančius pagal verslo liudijimus) nuo 2009-01-01 yra draudžiami motinystės, tėvystės bei motinystės (tėvystės) pašalpoms gauti. Šie asmenys, pateikę vaiko gimimo liudijimą, prilyginami asmenims, kuriems suteiktos vaiko priežiūros atostogos. Šių asmenų vaiko priežiūros atostogų pradžia laikoma kita po tėvystės atostogų ar nėštumo ir gimdymo atostogų diena.

Šie asmenys turės teisę gauti pašalpą, jeigu pirmajai vaiko priežiūros atostogų dienai turi ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą;

Laikoma, kad šie asmenys yra įgiję ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą motinystės (tėvystės) pašalpai gauti, jei iki vaiko priežiūros atostogų pradžios už juos buvo sumokėtos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos nuo ne mažesnės negu 12 MMA dydžio draudžiamųjų pajamų sumos per paskutinius 24 mėnesius.

Šie asmenys laikomi apdraustaisiais nuo socialinio draudimo pradžios datos iki draudiminio įvykio dienos, jei per šį laikotarpį buvo sumokėtos socialinio draudimo įmokos nuo pajamų sumos, ne mažesnės kaip šio laikotarpio minimalių mėnesinių algų suma.

Asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, apdraustaisiais laikomi ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo socialinio draudimo pradžios datos.

Motinystės (tėvystės) pašalpos dydis 100 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio iki vaikui sueis 1 metukai, ir 85 procentai pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio – iki vaikui sueis 2 metukai.

Nuo 2010-07-01 motinystės (tėvystės) pašalpos dydis nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, kol iki vaikui sukaks 1 metai – 90 procentų, iki sukaks 2 metai – 75 procentai pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Motinystės (tėvystės) pašalpa skaičiuojama pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per 12 kalendorinių mėnesių, buvusių prieš vaiko priežiūros atostogų pradžios mėnesį (šių asmenų vaiko priežiūros atostogų pradžia laikoma kita po tėvystės atostogų ar nėštumo ir gimdymo atostogų diena).

Nuo 2010-07-01 kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas pašalpos dydis, bus apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš vaiko priežiūros atostogų pradžios mėnesį.

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis nuo 2010-07-01 yra 4 dydžių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų suma (1170×4=4680 Lt).

Šiems asmenims motinystės (tėvystės) pašalpa mokama įvertinant jų draudžiamąsias pajamas (pajamas, nuo kurių skaičiuojamos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos). Jeigu asmuo šių pajamų turi, bet jos yra mažesnės negu motinystės (tėvystės) pašalpos dydis, šiam asmeniui mokama šios pašalpos dalis. Laikoma, kad jie turėjo pajamų visą mėnesį, jeigu įmokos sumokėtos nuo pajamų sumos, ne mažesnės nei MMA, priešingu atveju šių asmenų draudžiamųjų pajamų turėjimo laikotarpis laikomas proporcingai mažesniu. Ūkininkams pašalpa mokama neatsižvelgiant į draudžiamąsias pajamas.

Kreipiantis dėl motinystės (tėvystės) pašalpos skyrimo apdraustojo pasirinktam „Sodros“ teritoriniam skyriui reikia pateikti:

 • prašymą skirti pašalpą (gali būti pildomas atėjus į „Sodros“ teritorinį skyrių, parsisiunčiamas iš „Sodros“ interneto svetainės arba pateikiamas per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą .
 • įsakymo dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo nuorašą, o kai vaiko priežiūros atostogos nesuteiktos dėl to, kad asmuo atleistas iš darbo dėl įmonės, įstaigos ar organizacijos likvidavimo, bankroto ar pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai, paskyrimo į pareigas terminui ar įgaliojimų laikui – papildomai reikia pateikti dokumentus, įrodančius atleidimo iš darbo pagrindą (įsakymo, potvarkio, darbo sutarties nuorašus); išskyrus dirbančius tik pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis bei savarankiškai dirbančius asmenis, kuriems tokios atostogos nesuteikiamos **;
 • vaiko (vaikų) gimimo liudijimą (liudijimus);
 • duomenis apie Jūsų asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama motinystės (tėvystės) pašalpa. Atkreipiame dėmesį, kad prašymuose dėl pašalpų ir išmokų skyrimo turi būti nurodomi tik IBAN formato sąskaitų numeriai arba kortelių sąskaitų numeriai (kuriuos sudaro 20 simbolių: LT ir 18 skaitmenų), o ne kortelių numeriai. Nurodžius tik kortelės numerį (16 simbolių) pašalpų sumos nebus įskaitomos;
 • prašymą dėl neapmokestinamųjų pajamų dydžio (NPD) taikymo (gali būti pildomas atėjus į „Sodros“ teritorinį skyrių arba parsisiunčiamas iš „Sodros“ interneto svetainės). Jeigu asmuo turi teisę į papildomą NPD, ši teisė turi būti pagrįsta atitinkamais dokumentais: vaikų (įvaikių) gimimo liudijimais, pažyma iš mokyklos, jeigu vaikas (įvaikis) yra vyresnis kaip 18 metų ir mokosi dieninėje bendro lavinimo mokykloje, invalidumo pažymėjimu, darbingumo lygio pažyma ir pan. Reikia pateikti šių dokumentų originalus arba nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas; Kai motinystės (tėvystės) pašalpa apskaičiuojama tik iš pajamų gautų pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis, NPD netaikomas, prašymo dėl NPD taikymo pildyti nereikia.
 • mokslo dieniniame skyriuje baigimo datą įrodantį dokumentą (nesukakusiems 26 metų apdraustiesiems) arba pažymą apie pareigūno, profesinės karo tarnybos kario ir statutinio valstybės tarnautojo tarnybos pabaigą – jeigu kreipiasi neįgijęs reikalaujamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo apdraustasis asmuo;
 • Dokumentai, patvirtinantys atitinkamą civilinės būklės aktą (gimimo, santuokos liudijimą) reikia pateikti tik tuo atveju, jeigu šiuose dokumentuose nurodytų duomenų nebus Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

*Darbdavio išduotą pažymą, kurioje turi būti nurodyta:

 • darbovietės pavadinimas,
 • apdraustojo vardas ir pavardė,
 • asmens kodas arba socialinio draudimo numeris,
 • priskaičiuotos draudžiamosios pajamos, pagal kurias apskaičiuojamas kompensuojamasis uždarbis (apie kurias duomenų draudėjai dar nėra pateikę),
 • taip pat turi būti nurodytos draudžiamosios pajamos tų mėnesių, kurie patenka į kompensuojamojo uždarbio skaičiavimo laikotarpį, tačiau Registre tų mėnesių pajamos nurodytos bendroje ketvirčio pajamų sumoje.

**Asmenys, kurie dirba pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis, pateikę vaiko gimimo liudijimą, prilyginami asmenims, kuriems suteiktos vaiko priežiūros atostogos. Vaiko priežiūros atostogų pradžia laikoma kita diena po tėvystės atostogų ar nėštumo ir gimdymo atostogų.

Smulkesnė informacija teikiama: kiekviename „Sodros“ teritoriniame skyriuje.

Daugiau informacijos: www.sodra.lt 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai