Motinystės pašalpa

Motinystės pašalpa

Motinystės pašalpa skiriama ir mokama už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį.

Motinystės pašalpa skiriama, jeigu:

Jums išduotas nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas (nuo 2009-10-01 išduodami ir elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai per Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemą (toliau – EPTS)).

 • esate apdrausta ligos ir motinystės socialiniu draudimu;
 • dėl nėštumo ir gimdymo atostogų nedirbote ir praradote darbo pajamas;
 • Jums nėštumo ir gimdymo atostogos suteiktos darbo laikotarpiu arba Jūs esate atleista iš darbo nėštumo metu ar nėštumo ir gimdymo atostogų metu dėl įmonės, įstaigos ar organizacijos likvidavimo, bankroto ar pasibaigus terminuotos darbo sutarties terminui arba paskyrimo į pareigas terminui ar įgaliojimų laikui;
 • pirmajai nėštumo ir gimdymo atostogų dienai turite ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą.
 • arba neįgijote nustatyto ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, nes:
  • esate iki 26 metų amžiaus ir nurodytu laikotarpiu mokėtės nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų, profesinių, bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose ir pertrauka nuo mokslo pabaigos (pagal mokslo baigimą įrodantį dokumentą) iki tapote apdraustąja, neviršija 3 mėnesių;
  • nurodytu laikotarpiu buvote pareigūnė, profesinės karo tarnybos karė ar statutinė valstybės tarnautoja (pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punktą), ir pertrauka nuo tarnybos pabaigos iki tapote apdraustąja neviršija 3 mėnesių.
 • kreipėtės į „Sodros“ teritorinį skyrių ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos.

Asmenims, kurie dirba pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis ir savarankiškai dirbantiems asmenims, motinystės pašalpa skiriama pagal pateiktą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, jeigu neturi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos (apie pašalpų skyrimą šiems asmenims skaitykite šio skyriaus pabaigoje).

Ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą sudaro laikotarpiai, per kuriuos mokamos ar turėjo būti mokamos socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui, taip pat per kuriuos apdraustasis asmuo gavo socialinio draudimo ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas), profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpas, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pašalpas, taip pat nedarbo socialinio draudimo išmokas.

Tais atvejais, kai asmuo neturi reikiamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, nes prieš tai buvo vaiko priežiūros atostogose, ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai.

Atkreipiame dėmesį, kad į ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą taip pat įskaitomi darbo Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės valstybėse laikotarpiai, kurie patvirtinami šių valstybių kompetentingų įstaigų išduota E 104 formos pažyma.

Motinystės pašalpos apskaičiavimas ir mokėjimas

Motinystės pašalpa mokama 100 procentų pašalpos gavėjos kompensuojamojo uždarbio dydžio. Jeigu gimė daugiau negu vienas vaikas, motinystės pašalpa didinama atsižvelgiant į vienu metu gimusių vaikų skaičių (gimus dvynukams – 2 kartus, gimus trynukams – 3 kartus ir t. t.).

Kompensuojamasis uždarbis motinystės pašalpai apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Registras) duomenis ir/ar darboviečių pateiktas pažymas*.

Kompensuojamasis uždarbis nustatomas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per 12 kalendorinių mėnesių, buvusių prieš nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios mėnesį.

Asmens draudžiamosios pajamos – visos asmens pajamos, nuo kurių buvo mokamos ar turėjo būti mokamos socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui, apdraustajam priskaičiuotos ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas), profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pašalpos, taip pat nedarbo socialinio draudimo išmokos.

Minimalus mėnesio kompensuojamasis uždarbis – trečdalis einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojančių nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios mėnesį. Maksimalus mėnesio kompensuojamasis uždarbis – einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojančių nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios mėnesį, 5 dydžių suma.

Motinystės pašalpa per mėnesį negali būti mažesnė kaip trečdalis ir didesnė kaip 5 dydžių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojančių nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios mėnesį, suma.

Motinystės pašalpa mokama už darbo dienas. Ji išmokama visa iš karto.

Atkreipiame dėmesį, kad tos motinystės pašalpos gavėjos, kurių nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpis apima dviejų skirtingų metų mėnesius, gali pasirinkti, kaip turėtų būti išmokėta motinystės pašalpa – visa iš karto ar dalimis. Pastaruoju atveju, pašalpos dalis už laikotarpį iki gruodžio 31 d. bus išmokėta iki gruodžio 31 d., o dalis už laikotarpį nuo sausio 1 d. – po sausio 1 d. Savo pasirinkimą Jūs galite pažymėti prašymo dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo formoje.

Pasirinkus visos motinystės pašalpos išmokėjimą iš karto, apmokestinant gyventojų pajamų mokesčiu išmokos dalį už kitų metų mėnesius, nebus pritaikytas neapmokestinamas pajamų dydis. Permokėtą mokestį pašalpos gavėjai galės atsiimti Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikę tų metų metinę pajamų mokesčio deklaraciją. Pasirinkus pašalpos išmokėjimą dalimis, pašalpos dalis už kitų metų mėnesius bus išmokėta pritaikius neapmokestinamąjį pajamų dydį iš karto.

Nuo 2010-07-01 kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas pašalpos dydis, bus apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios mėnesį.

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis nuo 2010-07-01 yra 4 dydžių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų suma (1170×4=4680 Lt).

Motinystės pašalpos mokėjimo trukmė

Motinystės pašalpa mokama:

 • už 126 kalendorines dienas (suėjus 30 ir daugiau nėštumo savaičių);
 • komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimsta daugiau nei vienas vaikas, pašalpa mokama papildomai už 14 kalendorinių dienų;
 • už 56 kalendorines dienas po gimdymo, jeigu moteris iki gimdymo datos nepasinaudojo teise į nėštumo ir gimdymo atostogas;
 • už 70 kalendorinių dienų po gimdymo, komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimsta daugiau nei vienas vaikas, jeigu moteris iki gimdymo datos nepasinaudojo teise į nėštumo ir gimdymo atostogas.

Moterims, pagimdžiusioms 22 – 30 nėštumo savaitę, motinystės pašalpa mokama:

 • už 28 kalendorines dienas po gimdymo;

arba

 • už 126 kalendorines dienas po gimdymo, jei kūdikis gyvena 28 paras ir ilgiau;
 • komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimsta daugiau nei vienas vaikas, pašalpa mokama papildomai už 14 kalendorinių dienų.

Moterims, pagimdžiusioms 22 – 30 nėštumo savaitę negyvą vaiką, motinystės pašalpa mokama už 28 kalendorines dienas po gimdymo.

Apdraustajam asmeniui, įvaikinusiam naujagimį ar paskirtam jo globėju, motinystės pašalpa mokama nuo įvaikinimo ar globos nustatymo dienos, kol kūdikiui sueis 70 dienų.

Motinystės pašalpų skyrimas asmenims, dirbantiems pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis, taip pat savarankiškai dirbantiems asmenims

Asmenys, kurie dirba pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis, taip pat savarankiškai dirbantys asmenys (išskyrus asmenis, dirbančius pagal verslo liudijimus) nuo 2009-01-01 yra draudžiami motinystės, tėvystės bei motinystės (tėvystės) pašalpoms gauti. Motinystės pašalpa skiriama pagal pateiktą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, jeigu jie turi teisę į šią pašalpą. Šie asmenys turės teisę gauti pašalpą, jeigu pirmajai nėštumo ir gimdymo atostogų dienai turi ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą.

Šie asmenys laikomi apdraustaisiais nuo socialinio draudimo pradžios datos iki draudiminio įvykio dienos, jei per šį laikotarpį buvo sumokėtos socialinio draudimo įmokos nuo pajamų sumos, ne mažesnės kaip šio laikotarpio minimalių mėnesinių algų (MMA) suma. Asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, apdraustaisiais laikomi ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo socialinio draudimo pradžios datos.

Stažas nustatomas pagal sumokėtas socialinio draudimo įmokas. Jei šios įmokos sumokėtos nuo MMA dydžio sumos, įgyjamas vieno mėnesio socialinio draudimo stažas. Kai įmokos sumokėtos nuo didesnės ar mažesnės nei MMA sumos, socialinio draudimo stažas laikomas proporcingai didesniu ar mažesniu.

Laikoma, kad šie asmenys yra įgiję ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą motinystės pašalpai gauti, jei iki nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios už juos buvo sumokėtos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos nuo ne mažesnės negu 12 MMA dydžio draudžiamųjų pajamų sumos per paskutinius24 mėnesius.

Motinystės pašalpos dydis– 100 proc. asmens kompensuojamojo uždarbio.

Motinystės pašalpa skaičiuojama pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per 12 kalendorinių mėnesių, buvusių prieš nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios mėnesį.

Nuo 2010-07-01 kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas pašalpos dydis, bus apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios mėnesį.

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis nuo 2010-07-01 yra 4 dydžių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų suma (1170×4=4680 Lt).

Šiems asmenims motinystės pašalpa mokama, jeigu jie neturi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos, t.y. turintiems draudžiamųjų pajamų motinystės pašalpa nemokama. Laikoma, kad jie turėjo pajamų visą mėnesį, jeigu įmokos sumokėtos nuo pajamų sumos, ne mažesnės nei MMA, priešingu atveju šių asmenų draudžiamųjų pajamų turėjimo laikotarpis laikomas proporcingai mažesniu. Ūkininkams pašalpa mokama neatsižvelgiant į draudžiamąsias pajamas.

Kreipiantis dėl motinystės pašalpos skyrimo pasirinktam Sodros teritoriniam skyriui reikia pateikti:

 • prašymą skirti pašalpą (gali būti pildomas atėjus į „Sodros“ teritorinį skyrių, parsisiunčiamas iš „Sodros“ interneto svetainės pateikiamas per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą.
 • nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, kurio antroji pusė turi būti užpildyta darbdavio (darbdavių) arba Pranešimą dėl pašalpos skyrimo (forma NP-SD) išskyrus asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis bei savarankiškai dirbančius asmenis;
 • duomenis apie Jūsų asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama motinystės pašalpa. Atkreipiame dėmesį, kad prašymuose dėl pašalpų ir išmokų skyrimo turi būti nurodomi tik IBAN formato sąskaitų numeriai arba kortelių sąskaitų numeriai (kuriuos sudaro 20 simbolių: LT ir 18 skaitmenų), o ne kortelių numeriai. Nurodžius tik kortelės numerį (16 simbolių) pašalpų sumos nebus įskaitomos;
 • prašymą dėl neapmokestinamųjų pajamų dydžio (NPD) taikymo (gali būti pildomas atėjus į „Sodros“ teritorinį skyrių arba parsisiunčiamas iš „Sodros“ interneto svetainės). Jeigu asmuo turi teisę į papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydį (PNPD), ši teisė turi būti pagrįsta atitinkamais dokumentais: vaikų (įvaikių) gimimo liudijimais, pažyma iš mokyklos, jeigu vaikas (įvaikis) yra vyresnis kaip 18 metų ir mokosi dieninėje bendro lavinimo mokykloje, invalidumo pažymėjimu, darbingumo lygio pažyma ir pan. Reikia pateikti šių dokumentų originalus arba nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas. Kai pašalpa apskaičiuojama tik iš pajamų gautų pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis, NPD netaikomas, prašymo dėl NPD taikymo pildyti nereikia.
 • darbdavio pažymą apie nėštumo ir gimdymo atostogų suteikimo mėnesį priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, taikytą NPD, išskaičiuotą ir sumokėtą gyventojų pajamų mokesčio sumą (jei nėštumo ir gimdymo atostogos suteikiamos ne nuo pirmos mėnesio dienos).
 • jeigu moteris atleista iš darbo nėštumo metu ar nėštumo ir gimdymo atostogų metu dėl įmonės, įstaigos, organizacijos likvidavimo, bankroto ar pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai, paskyrimo į pareigas terminui ar įgaliojimų laikui, papildomai reikia pateikti dokumentus, įrodančius atleidimo iš darbo pagrindą (įsakymo, potvarkio, darbo sutarties nuorašus);
 • mokslo dieniniame skyriuje baigimo datą įrodantį dokumentą (nesukakusiems 26 metų apdraustiesiems) arba pažymą apie pareigūno, profesinės karo tarnybos kario ir statutinio valstybės tarnautojo tarnybos pabaigą – jeigu kreipiasi neįgijęs reikalaujamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo apdraustasis asmuo;
 • jeigu kreipiamasi dėl motinystės pašalpos padidinimo gimus daugiau negu vienam vaikui (dvynukams, trynukams ir t.t.), pateikiami vaikų gimimo liudijimai;
 • *Darbdavio išduotą pažymą, kurioje turi būti nurodyta:
  • darbovietės pavadinimas,
  • apdraustojo vardas ir pavardė,
  • asmens kodas arba socialinio draudimo numeris,
  • priskaičiuotos draudžiamosios pajamos, pagal kurias apskaičiuojamas kompensuojamasis uždarbis (apie kurias duomenų draudėjai dar nėra pateikę).
  • taip pat turi būti nurodytos draudžiamosios pajamos tų mėnesių, kurie patenka į kompensuojamojo uždarbio skaičiavimo laikotarpį, tačiau Registre tų mėnesių pajamos nurodytos bendroje ketvirčio pajamų sumoje.
 • Dokumentai, patvirtinantys atitinkamą civilinės būklės aktą (gimimo, santuokos liudijimą) reikia pateikti tik tuo atveju, jeigu šiuose dokumentuose nurodytų duomenų nebus Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

Apdraustoji nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą pateikia įmonės, įstaigos, organizacijos administracijai (vadovo įgaliotam asmeniui), kuri ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pateikimo privalo užpildyti šio pažymėjimo antrąją pusę arba Pranešimą dėl pašalpos skyrimo (forma NP-SD).

Motinystės pašalpa ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo Fondo valdybos teritoriniame skyriuje dienos pervedama į apdraustojo asmeninę sąskaitą.

Daugiau informacijos: www.sodra.lt 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai