Vienkartinė pašalpa iki 2 BSI

Vienkartinė pašalpa iki 2 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio gali būti skiriama pagal asmens motyvuotą prašymą, pridedant sunkią materialinę situaciją patvirtinančių dokumentų kopijas, šiais atvejais:

* įvykus nelaimei, padariusiai žalą šeimos (vieno gyvenančio asmens) turtui, sveikatai;
* mokant Daugiabučių namų savininkų bendrijos nustatyto dydžio įmoką namo renovacijos kaupiamųjų lėšų fondui suformuoti iki valstybės paramos jiems suteikimo pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymą;
* asmens tapatybės dokumentams padaryti;
* kitais nenumatytais atvejais.

Vienkartinė pašalpa iki 2 BSI dydžio skiriama asmenims, atsidūrusiems sunkioje materialinėje situacijoje, kai vidutinės pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 VRP (525 Lt) dydžio, o vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 2 VRP (700 Lt) dydžio.

Vienkartinė pašalpa atsižvelgiant į finansines galimybes gali būti skiriama iki 4 BSI (520 Lt) dydžių per metus, bet ne daugiau 2 BSI (260 Lt) dydžio pašalpa per pusmetį.

Asmuo, norintis gauti vienkartinę pašalpą iki 2 BSI dydžio, privalo pateikti šiuos dokumentus:

* prašymą, išsamiai nurodant paramos reikalingumo motyvus (prašymo forma);
* asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
* pažymą apie asmens/šeimos narių (neatsižvelgiant į tai, kur jie deklaruoja gyvenamąją vietą) paskutinių 3-jų mėn. pajamas, jeigu jie dirba arba turi kitą pajamų šaltinį;
* pažymą apie registraciją Valstybinėje teritorinėje darbo biržoje ne mažiau kaip 3 mėn., jei šeimoje yra darbingo amžiaus nedirbantis asmuo;
* senatvės pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą, jeigu šeimoje yra pensininkų ir/arba asmenų, turinčių negalią;
* ištuokos, mirties liudijimus, priklausomai nuo susidariusių aplinkybių;
* pažymą iš mokyklos, kai vyresni nei 16 metų vaikai mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ar kitų formaliųjų švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, o jei nesimoko – pažymą iš Darbo biržos arba darbovietės;
* pažymą iš laisvės atėmimo vietos, jeigu kreipiasi asmuo, paleistas iš laisvės atėmimo vietos;
* pažymas ar kitus dokumentus, patvirtinančius papildomas išlaidas ar patirtus nuostolius (pažymos iš policijos apie nelaimingus atsitikimus, vagystės, turto sugadinimo ir kt. atvejus, mokėjimo kvitus už medikamentus, atliktas procedūras, operacijas iš sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir pan.);
* pažymą iš Daugiabučių namų savininkų bendrijos apie įmokos namo renovacijos kaupiamųjų lėšų fondui suformuoti mėnesinį dydį ir numatomą mėnesinės įmokos mokėjimo terminą iki valstybės paramos suteikimo pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymą, jei asmuo kreipiasi dėl paramos mokant šias įmokas.

Asmenys turi kreiptis į Socialinės paramos skyrius.

Daugiau informacijos – http://www.spcentras.lt 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai