Vienkartinė išmoka įsikūrimui

Asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos (buvo pripažintas veiksniu teismo tvarka) ar santuokos sudarymo, skiriama vienkartinė 50 bazinių socialinių išmokų dydžio, o nuo 2009 m. sausio 1 d. – 75 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka įsikurti.
Dėl išmokos asmuo gali kreiptis iki jam sukaks 25 metai. Išmoka turi būti panaudota per 24 mėnesius nuo sprendimo skirti išmoką priėmimo dienos.

Vienkartinė išmoka įsikurti neskiriama:

* jei asmuo yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje;
* jei vaiko laikinoji globa (rūpyba) buvo nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos.

Vienkartinė išmoka įsikurti grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu 1 bazinės socialinės išmokos dydžio išmokos dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais pačiam išmokos gavėjui. Išmoka gali būti panaudota:

* būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti;
* sumokėti daliai paskolos būstui statyti arba pirkti;
* būsto nuomai;
* mokesčiams už nuomojamojo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas;
* būstui remontuoti arba rekonstruoti;
* baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui įsigyti;
* studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti;
* žemės sklypui įsigyti.

Asmuo, norintis gauti vienkartinę išmoką įsikurti, turi pateikti:

* prašymą (prašymo forma)
* galiojantį asmens tapatybės dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę. Jeigu asmuo yra ne Lietuvos Respublikos pilietis – leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje).

PASTABA. Atsižvelgiant į aplinkybes, būtina pateikti:

* Dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą:
o administracijos direktoriaus įsakymą/valdybos sprendimą/mero potvarkį/teismo sprendimą dėl globos (rūpybos) steigimo;
o tėvų (turėto vienintelio iš tėvų) mirties liudijimus;
o spendimą dėl tėvystės teisių atėmimo/apribojimo;
o pažymą iš globos institucijos iki kada buvo nustatyta globa (rūpyba).
* Teismo spendimą dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu, jeigu vaikas emancipuotas.
* Santuokos liudijimą, jeigu nepilnametis įregistravęs santuoką.
* Pažymą iš kitos savivaldybės, kurioje pareiškėjas gyveno sulaukęs pilnametystės, apie tai, kad jam nebuvo skirta vienkartinė išmoka įsikurti.

Dėl vienkartinės išmokos įsikurti skyrimo reikia kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į Socialinių išmokų skyriaus specialistus.

Daugiau informacijos – http://www.spcentras.lt 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai