Transporto išlaidų ir lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos

Transporto išlaidų ir lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos

Neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, mokamos transporto išlaidų ir lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos.
Šias kompensacijas asmenims, gaunantiems valstybines socialinio draudimo, nukentėjusiųjų asmenų ar mokslininkų valstybines pensijas, iš valstybės biudžeto lėšų moka VSDFV teritoriniai skyriai, kitiems asmenims – miestų (rajonų) savivaldybių administracijos.
Specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikį ir specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį nustato ir atitinkamas pažymas išduoda:
 1. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) – asmenims iki senatvės pensijos amžiaus.
 2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios asmuo yra prisirašęs, gydytojų konsultacinė komisija (toliau – GKK) – asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus
Transporto išlaidų kompensacijai paskirti reikalingi dokumentai

Asmenys, kuriems nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis, gyvenamosios vietos Fondo valdybos teritoriniams skyriams arba savivaldybių administracijoms pateikia šiuos dokumentus:
 1. prašymą skirti transporto išlaidų kompensaciją;
 2. Specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymą;
 3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje).
Nepilnamečių asmenų, kitų neveiksnių ar ribotai veiksnių asmenų, kuriems nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis, vardu prašymą ir kitus dokumentus pateikia jų tėvai arba globėjai (rūpintojai).
Transporto išlaidų kompensacijos mokėjimas

Transporto išlaidų kompensacija, sutrikusią judėjimo funkciją turintiems asmenims, mokama kas mėnesį 25 procentų minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio. Ši kompensacija mokama už einamąjį mėnesį asmeniui arba jo tėvams arba globėjams (rūpintojams) ir naudojama pagal tikslinę paskirtį asmens transporto paslaugų poreikiui tenkinti. Transporto išlaidų kompensacija, negauta dėl asmens mirties, neišmokama.
Fondo valdybos teritoriniai skyriai arba savivaldybių administracijos sprendimą dėl transporto išlaidų kompensacijos skyrimo priima ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų pateikimo dienos.
Transporto išlaidų kompensacija skiriama ir mokama nuo NDNT arba GKK specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių, skaičiuojant nuo nurodytų visų dokumentų pateikimo dienos.
Transporto išlaidų kompensacija mokama laikotarpiu, kuriuo asmeniui nustatytas šis poreikis, t. y. kompensacija asmeniui mokama iki tos dienos (imtinai), iki kurios asmeniui nustatytas specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikis. Jei pasibaigus specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo terminui, šis poreikis nustatomas pakartotinai, transporto išlaidų kompensacijos mokėjimas pratęsiamas nuo naujai išduotoje Specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymoje nurodytos šio poreikio nustatymo datos, jei dėl šios kompensacijos mokėjimo pratęsimo asmuo kreipėsi per 12 mėnesių nuo specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pakartotinai dienos.
Kompensacijos mokėjimo nutraukimas.

Asmeniui išvykus gyventi į užsienį, transporto išlaidų kompensacijos mokėjimas nutraukiamas nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį asmuo išvyko gyventi į užsienį, pirmos dienos.
Transporto išlaidų kompensacija nemokama

Laikotarpiu, kai neįgalusis, turintis teisę gauti transporto išlaidų kompensaciją, atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje, ši kompensacija nemokama. Šis laikotarpis taip pat neįskaitomas specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijai gauti.
Lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija mokama:
 1. jeigu asmuo įsigyja lengvąjį automobilį;
 2. jeigu asmuo įsigyja lengvąjį automobilį ir jį techniškai pritaiko;
 3. jeigu asmuo įsigyja lengvąjį automobilį ir jį remontuoja;
 4. jeigu asmuo įsigyja lengvąjį automobilį, jį techniškai pritaiko ir remontuoja;
 5. jeigu asmuo jau turimą lengvąjį automobilį techniškai pritaiko;
 6. jeigu asmuo jau turimą lengvąjį automobilį remontuoja;
 7. jeigu asmuo jau turimą lengvąjį automobilį techniškai pritaiko ir remontuoja.
Lengvojo automobilio techninio pritaikymo išlaidas sudaro rankinio valdymo įrengimo išlaidos.
Lengvojo automobilio remonto išlaidas sudaro automobilio kėbulo ir kitų dalių remonto, dažymo darbų bei dažymo medžiagų ir keičiamų dalių bei agregatų įsigijimo išlaidos.
Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos dydis yra iki 32 MGL, tačiau ne didesnis už faktines išlaidas.
Lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijai paskirti reikalingi dokumentai

Šiai kompensacijai gauti gyvenamosios vietos VSDFV teritoriniam skyriui arba savivaldybių administracijoms pateikiami tokie dokumentai:
1. prašymą skirti lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją;
2. specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymą;
3. asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatytos formos vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (FNr.083-1/a), kurioje nurodoma, kad asmuo gali vairuoti specialųjį lengvąjį automobilį;
4. Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotą vairuotojo pažymėjimą;
5. dokumentus, patvirtinančius specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas:
5.1 sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (kasos aparato kvitą ar kasos pajamų orderio antrąjį egzempliorių arba kasos pajamų orderio kvitą ar pinigų priėmimo kvitą, ar banko įstaigos patvirtintą sąskaitą apie apmokėjimo įvykdymą banko internetinėje sistemoje arba mokėjimo nurodymą dėl pinigų pervedimo įmonei ar organizacijai, pardavusiai automobilį), jei automobilį pardavė įmonė ar organizacija. Tuo atveju, kai pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti parduodamos ar perkamos prekės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, pateikti sąskaitą faktūrą nebūtina;
5.2. arba pirkimo–pardavimo sutartį, jei automobilis perkamas iš fizinio asmens Lietuvoje;
5.3. arba pirkimo užsienio valstybėje dokumentą ir šio dokumento vertimą į lietuvių kalbą, jei automobilis perkamas užsienyje;
5.4. arba pirkimo–pardavimo kvitą, jei automobilis perkamas iš asmens, turinčio verslo liudijimą;
5.5. arba lizingo davėjo dokumentą (pažymą ar aktą) apie visos lizingo sutartyje numatytos kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į automobilį perdavimą lizingo gavėjui, jei automobilis įsigytas lizingo būdu;
6. transporto priemonės registracijos liudijimą;
7. nepriklausomo turto vertintojo ataskaitą apie automobilio rinkos vertę (kai asmuo pageidauja gauti automobilio įsigijimo išlaidų kompensaciją);
8. tuo atveju, kai automobilis buvo techniškai pritaikomas ir (ar) remontuojamas – automobilio techninį pritaikymą ir (ar) remontą atlikusios įmonės išduotą dokumentą, patvirtinantį techninio pritaikymo išlaidas.
Asmuo, kuris kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo pateikia visų nurodytų dokumentų originalus. Dokumentų nurodytų 3, 4, 6 punktuose originalai grąžinami asmeniui, o kompensacijos byloje paliekami šių dokumentų nuorašai. Asmeniu prašant gali būti grąžinami ir 5, 7, 8 punktuose nurodytų dokumentų originalai, byloje paliekant jų kopijas.
Tuo atveju, kai asmuo kreipiasi tik dėl techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo, 5 ir 7 punktuose nurodytų dokumentų pateikti nereikia.
Lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimas

Asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, kartą per 6 metus mokamos iki 32 MGL dydžio lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos, jeigu šie asmenys patys gali vairuoti šiuos lengvuosius automobilius
Fondo valdybos teritoriniai skyriai arba savivaldybių administracijos sprendimą dėl lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimo priima ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų dokumentų skyriuje gavimo dienos.
Tuo atveju, kai nepriklausomo turto vertintojo ataskaitoje pateikta įsigyto automobilio rinkos vertė yra didesnė už faktines specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidas, kompensuojamos tik faktinės išlaidos.
Tuo atveju, kai nepriklausomo turto vertintojo ataskaitoje pateikta įsigyto automobilio rinkos vertė yra mažesnė už faktines specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidas, kompensuojama specialiojo lengvojo automobilio rinkos vertė.
Teisę į naują kompensaciją asmenys vėl įgyja po 6 metų, terminą skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo dienos.
Automobilio, įsigyto iki NDNT arba GKK asmeniui nustatė specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį, įsigijimo išlaidos nekompensuojamos.
Specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos išmokamos, jeigu dėl jų kreipiamasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo asmeniui specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymos išdavimo dienos.
Specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija, negauta dėl asmens mirties, neišmokama.
Tuo atveju, kai asmuo praleido nustatytą terminą kreiptis dėl specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimo, asmuo dėl termino pratęsimo pateikia prašymą Fondo valdybos teritoriniams skyriams arba savivaldybių administracijoms. Fondo valdybos teritoriniai skyriai arba savivaldybių administracijos turi teisę šį terminą pratęsti, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo prašymo gavimo dienos.
Daugiau informacijos: www.sodra.lt

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai