Savivaldybės socialinio būsto nuoma

Savivaldybės socialinio būsto nuoma

Socialinis būstas – nekomerciniu pagrindu, pagal Vyriausybės nustatytą nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką nuomojamos savivaldybės gyvenamosios patalpos, skirtos mažas pajamas turintiems asmenims ir šeimoms apgyvendinti pagal Lietuvos Respublikos Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo nustatytas sąlygas.

Teisę į savivaldybės socialinį būstą turi asmenys (šeimos), jeigu jie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavo būsto arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jei šeimoje yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75–100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60–70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma ir jeigu asmens (jo šeimos) kalendorinių metų pajamos ir turtas prieš prašymo įrašyti į atitinkamą sąrašą ir prieš socialinio būsto suteikimo metus yra mažesni už pajamas ir turtą, kurių didžiausius dydžius nustato Vyriausybė.

Asmuo (šeima), gyvenantys savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jei išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba auksčiau nustatytais atvejais yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų ir jų kalendorinių metų pajamos ir turtas prieš socialinio būsto sąlygų pagerinimo metus neviršija Vyriausybės nustatytų dydžių, turi teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą. Suteikus kitą būstą ar įsigijus būstą nuosavybės teise, šeima ir asmuo privalo patuštinti nuomojamą savivaldybės socialinį būstą.

Asmenų (šeimų), turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą sąrašai sudaromi pagal prašymo įregistravimo Savivaldybėje datą.

Sudaromi šie atskiri sąrašai:

 • jaunų šeimų (šeimos, kuriose kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 35 metų, taip pat šeimos, kuriose motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 35 metų);
 • šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių);
 • buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų. Į šį sąrašą įrašomi buvę našlaičiai ir be tėvų globos likę asmenys ar jų šeimos, kurie pasibaigus jų globos ar laisvės atėmimo terminui yra ne vyresni kaip 35 metų;
 • neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra neįgalūs asmenys. Į šį sąrašą įrašomi asmenys, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kurie yra pripažinti nedarbingais (netekusiais 75–100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingais (netekusiais 60–70 procentų darbingumo), arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ir jiems nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, taip pat šeimos, kuriose yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75–100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60–70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, asmenys, sergantys lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimos, kuriose yra tomis ligomis sergančių asmenų;
 • bendrasis. Į šį sąrašą įrašomos visos šeimos ir asmenys, nepatenkantys į 1, 2, 3 ir 4 sąrašus;
 • socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą.

Pateikiami dokumentai:

 • Prašymas įrašyti į sąrašą
 • Asmens dokumento kopija
 • Gyventojų registro tarnybos pažyma apie šeiminę padėtį
 • Pažyma apie asmens (visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą
 • Asmens (šeimos) pajamų ir turto deklaracija
 • Pažyma (-os) apie asmens (šeimos) grynąsias metines pajamas
 • Pažyma apie įregistruotus nuosavybės teise nekilnojamuosius daiktus, esančius Lietuvos Respublikos teritorijoje (visų šeimos narių). Esantis turtas turi būti įvertintas.
 • Prireikus – neįgalumo, našlaičio ar likusių be tėvų globos asmenų statusą patvirtinančių dokumentų kopijos; pažyma iš gydymo įstaigos dėl lėtinės ligos.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai