Nemokamas maitinimas

Informacija, norintiems gauti maitinimo paslaugas

Kam skiriamos maitinimo paslaugos?

Maitinimas Labdaros valgykloje skiriamas:

1. Asmenims, kurių 1 mėnesio pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, mažesnės už valstybės remiamų pajamų (VRP)* trigubą dydį ir kurie atitinka vieną iš šių sąlygų:

• Yra registruoti darbo biržoje ir:
– iki teisės gauti visą senatvės pensiją yra likę ne daugiau kaip 5 metai;
– baigę bendrojo lavinimo, profesines, aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas abiturientai bei absolventai;
– netekę 45–55 procentų darbingumo (iki 2005-07-01 III neįgalumo grupė);
– motina (tėvas), jos (jo) auginamam vaikui sukakus 3 metams;
– kurie dirbo pagal terminuotą, sezoninę, laikiną ar patarnavimo (ne trumpesniu kaip 1 mėnuo laikotarpiu) darbo sutartį, jai pasibaigus;
– kurie slaugė šeimos narį, vaiką, kurį įstatymų nustatyta tvarka globoja šeima, arba artimąjį savo ar sutuoktinio giminaitį, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis arba jie pripažinti neveiksniais;
– neturi nuolatinės gyvenamosios vietos;

• Vieniši pensininkai, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, bei asmenys, turintys neįgalumo pažymėjimą, kuriems nustatyta nuo 0 iki 55 procentų darbingumo arba I ir II grupės neįgalumas;

2. Asmenims, kurių pajamos nėra testuojamos, kurie atitinka vieną iš šių sąlygų:
• Yra grįžę iš laisvės atėmimo vietų bei socialinės reabilitacijos įstaigų ir yra registruoti darbo biržoje bei kreipiasi ne vėliau nei per 2 mėn. nuo išleidimo dienos;
• Yra patyrę smurtą šeimoje;
• Yra praradę gyvenamąjį būstą, kai kreipiasi ne vėliau nei per 2 mėn. nuo teismo sprendimo dėl iškeldinimo iš būsto dienos;
• Yra nukentėję nuo gaisro ar stichinių nelaimių, esant ypač ekstremalioms klimatinėms sąlygoms (žema minusinė temperatūra, potvyniai), kai kreipiasi ne vėliau nei per 3 mėn. nuo įvykusios nelaimės fakto registravimo dienos.

Maisto krepšeliai skiriami:

Asmenims (šeimoms), kurių 1 mėnesio pajamos vienam šeimos nariui neviršija 3 VRP ir jie atitinka vieną iš šių sąlygų:

• serga TBC, cukriniu diabetu, epilepsija ar kt. sunkiomis chroniškomis ligomis, kurių eiga gali padaryti žalos aplinkiniams ar pačiam ligoniui;
• turi judėjimo ar regėjimo negalią, taip pat kurių judėjimas laikinai apribotas dėl ligos, traumos, amžiaus;
• yra vieniši gulintys bei sunkūs ligoniai, kuriems Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija skyrė pagalbos į namus paslaugą;
• slaugo namuose neįgalius vaikus.

Karšti pietūs į namus skiriami:

• asmenims (šeimoms), kurių pajamos neviršija 3 VRP ir jie yra vieniši I ir II grupių judėjimo bei regėjimo invalidai arba kuriems nustatytas 60 ir daugiau procentų netekto darbingumo, pensinio amžiaus asmenims, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Mokamas maitinimas Labdaros valgykloje skiriamas asmenims, kurių pajamos daugiau nei 10 proc. viršija 3 VRP ir kai asmuo sutinka mokėti visą nustatytą maitinimo paslaugos kainą (4 Lt/d.) bei ra pensininkai arba asmenys, turintys neįgalumo pažymėjimą. Maitinimas skiriamas iki 6 mėn. Duodamas 4 Lt vertės talonas dienai.

Kitos maitinimo paslaugų teikimo sąlygos:

• Maistas išduodamas, pateikus asmens dokumentą, bet ne daugiau kaip už 2 dienas.
• Maitinimas gali būti nutrauktas, kai asmuo paimamas valstybės globon ( nukreipiamas į pensionatą, slaugos ar kt. ligoninę ir pan.); pradeda gauti pajamas, viršijančias atitinkamuose punktuose nurodytus dydžius; išsiaiškinus, kad buvo nuslėptos papildomos pajamos; asmuo kelia triukšmą valgykloje ar grubiai elgiasi su valgyklos personalu arba joje esančiais kitais žmonėmis; asmuo, gavęs taloną, valgykloje nesilanko.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

• Prašymą, pildomą centre, socialinėms paslaugoms gauti;
• Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba laikiną leidimą gyventi Lietuvoje, arba laikiną piliečio pažymėjimą;
• pažymas apie šeimos narių pajamas už 3 paskutinius mėnesius (išskyrus atvejus, kai pajamos, gaunamos per Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrių);
• pažymą iš darbo biržos;
• pažymas ar aktus, patvirtinančius įvykusį faktą, patirtus nuostolius, išlaidas bei tarpininkavimo raštus, sprendimus ar kitus dokumentus iš kardomojo kalinimo vietų ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų, Vaikų teisių apsaugos tarnybos, BĮ Klaipėdos miesto vaiko krizių centro, policijos, teismo medicinos ekspertizės, sukarintos priešgaisrinės tarnybos dalinio, daugiabučių namų savininkų bendrijų, teismų, medicinos įstaigų ir kt.;
• neįgaliojo pažymėjimą;
• esant reikalui gali būti prašoma pateikti kitus dokumentus.

Teisės aktai reglamentuojantys paramos skyrimą:

• Lietuvos Respublikos 2006 01 19 Socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493;
• Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2006 04 05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
• Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2007 12 29 įsakymas Nr. A1-384 „Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo.
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 06 14 nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 12 12 nutarimas Nr. 1328 „Dėl valstybės remiamų pajamų dydžio patvirtinimo“.

Kur kreiptis įvairių miestų gyventojams, norintiems gauti šią paramą?

Vilnius

• Vilniaus arkivyskupijos CARITO labdaros valgykla ,,Betanija”, M. K. Paco g. 4, tel. 234 4417, I-V 11.30 – 14.00 (talonai dalinami Odminių g. 12 ir gyvenantiems Šv. Stepono g. 35/4);
• Valgykla „Harė Krišna maistas kūnui ir sielai“, Architektų g. 152, I-V 10.00 – 11.00 (talonai dalinami Vilniaus miesto socialinės paramos centre, Kauno g. 3/26, 2 informacinis langelis, tel. 233 3986);
• Valgykla „Ekklesia“, Liepkalnio g. 26A, I-V 13.30 – 15.00 (Naujininkų, Rasų ir Senamiesčio seniūnijų gyventojams, nukreipimai teikiami Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinio darbo skyriuje, Kauno g. 3/26, 102, 104, 105 kab., tel. 233 3986).

Klaipėda

• Socialinės paramos centro Bendrasis socialinių paslaugų skyrius, Taikos pr. 76, 14 kab. Tel. 30 07 06;
Klientai priimami I-IV nuo 8 iki 12 ir nuo 12.45 iki 17 val., V nuo 8 iki 12 val.
Informacija teikiama telefonu: 31 18 95.
• Labdaros valgykla, Baltijos pr. 103
Žmonės aptarnaujami I-V- nuo 11 iki 13 val.,
maitinimo krepšeliai išduodami : II-III- nuo 11 iki 13 val.

Kitų miestų gyventojams reiktų kreiptis į savo miesto socialinių paslaugų skyrių, kur Jus tinkamai nukreips.
 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nemokami skelbimai